Follow Us

2017 05 25 07 walneW piątek, 12 maja, w Klubie Żeglarskim „Knaga” odbyło się Walne Zebranie jego członków połączone z inauguracją sezonu 2017.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w sezonie 2016 przedstawił jego Sekretarz Marian Szpilkowski natomiast Komandor Jan Smolira omówił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok.
Po krótkiej dyskusji oraz po rekomendacji Komisji Rewizyjnej w/w sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie a Zarząd Klubu otrzymał absolutorium za działanie w 2016 roku.

Następnie Zarząd przedstawił zgromadzonym propozycję głównych kierunków działania klubu w 2017 roku:

a) kontynuowanie dotychczasowych projektów adresowanych do dzieci i młodzieży, umożliwiających im zdobywanie i rozwijanie umiejętności żeglarskich, w szczególności:

- kurs żeglarski Junga & Kadet dla początkujących dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 12 lat,
- szkolenie przez cały sezon (łącznie z okresem zimowym) kursantów z lat ubiegłych z wykorzystaniem bazy klubowej oraz członków klubu,
- organizowanie, z przy wsparciu sponsorów, regat dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie w porozumieniu z radami sołeckimi spotkań „Dzieci wiejskie w Knadze”
- kontynuacja Przeglądu Piosenki Żeglarskiej „Szuwary 2017”, organizacja VII edycji Przeglądu uzależniona jest od pozyskania sponsorów i fundatorów nagród,

b) dalsza aktywacja dorosłych członków klubu poprzez:

- korzystanie ze sprzętu klubowego i żeglowania po naszym pięknym jeziorze,
- organizowane przez Klub regat „OPEN” dla wszystkich chętnych i na wszystkim co pływa i ma żagle (bez podziału na klasy),
- organizowanie spotkań z piosenką żeglarską połączonych z grillowniem przy ognisku.

c) poczynienie starań o pozyskanie środków zewnętrznych dla realizacji projektów organizowanych przez Klub.

Zgromadzeni, po krótkiej dyskusji, przyjęli w/w propozycje i zobowiązali Zarząd do opracowania szczegółowego harmonogramu działań Klubu w 2017 roku.

Po zakończeniu obrad dokonano oficjalnej inauguracji nowego sezonu żeglarskiego.